chân bàn dài

 

Chân bàn dài – CBD01

Dài x Rộng Đế x Cao(cm): 80 x 36 x 69

Khối lượng: 31kg

 

Chân bàn dài – CBD02

Dài x Rộng Đế x Cao(cm): 52 x 36 x 69

Khối lượng: 27kg