Thông số kỹ thuật gang xám nguyên liệu theo TCVN 2361 – 78

Ký hiệu Thành phần hoá học Gang đúc (%)
C Si Mn P S
GDO 3.5 ÷ 4.4 3.26  ÷  3.75 ≤ 1 ≤ 0.2 ≤ 0.4
GD1 3.6  ÷  4.1 2.76 ÷ 3.25 ≤ 1 ≤ 0.2 ≤ 0.4
GD2 3.7  ÷  4.2 2.26 ÷ 2.75 ≤ 1 ≤ 0.2 ≤ 0.05
GD3 3.8  ÷  4.3 1.76 ÷ 2.25 ≤ 1 ≤ 0.2 ≤ 0.05
GD4 3.9  ÷  4.4 1.26 ÷ 1.75 ≤ 1 ≤ 0.2 ≤ 0.05
GM1 4.6 ≤ 0.9 >1.5 ≤ 0.2 ≤ 0.07
GM2 4.6 0.91 ÷ 1.25 >1.5 ≤ 0.2 ≤ 0.07